Video Lễ Phật Đản tại Chùa Đạo Tâm -2019

05/05/2019: "Video Lễ Phật Đản tại Chùa Đạo Tâm -2019 (New Activity Videos of Vesak 2019 at Đạo Tâm Temple)

Pháp Âm (Dharma)
Thầy Thích Đồng Nhật Giảng “Tri Ân Cha Mẹ” 

Tại Chùa Đạo Tâm Vu Lan 2015.

Ven. Thích Đồng Nhật Talks About 

“Parents’ Gratefulness” 

At Đạo Tâm Buddhist Temple Vu Lan Ceremony 2015.Lễ Phật Đản (phần 1) Tại Chùa Pháp Nhãn 
Pháp Thoại : Thầy Thích Tâm Đạo 
(Trụ Trì Chùa Đạo Tâm tại New Braufels –TX) ngày 7 – 6 -2015.